Żurek szuka nowego kierownika USC

Mimo iż za nieco ponad dwa miesiące Wójt Jerzy Żurek przestanie być wójtem, to na zakończenie swoich nichlubnych rządów ogłosił konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pełniący również funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.

Gmina zapewnia pełny etat, dobowy wymiar czasu pracy – 8 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godz., wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28 –go każdego miesiąca.

Wymagania:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) nieposzlakowana opinia;
5) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
6) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
7) znajomość obsługi komputera w tym pakietu Open Office oraz znajomość oprogramowania do obsługi USC;
8) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności.

3. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność wystąpień publicznych;
2) umiejętność pracy pod presją czasu;
3) uprawnienie i umiejętność pracy w środowisku Systemu Rejestrów Państwowych SRP;
4) komunikatywność i łatwość przekazywania informacji;
5) znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
6) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
2) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
3) dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego, w tym prowadzenie rejestru uznań w systemie informatycznym;
4) występowanie za pośrednictwem systemu informatycznego o nadanie numeru PESEL oraz usuwanie niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL;
5) aktualizacja rejestru PESEL wynikająca z ustawy o ewidencji ludności i stawy o zmianie imienia i nazwiska;
6) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i archiwum z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego;
7) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
8) wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i innych w zakresie należącym do Urzędu Stanu Cywilnego;
9) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
10) dokonywanie czynności materialno – technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
11) przyjmowanie oświadczeń o:
– braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
– uznaniu ojcostwa,
– nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
– zmianie imienia dziecka,
– powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
– wstąpieniu w związek małżeński;
12) dokonywanie wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenie innych Urzędów Stanów Cywilnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych;
13) wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
14) umiejscawianie i odtwarzanie akt sporządzonych za granicą;
15) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej Urzędu Stanu Cywilnego;
16) przenoszenie akt stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
17) migracja aktów stanu cywilnego do BUSC;
18) przekazywanie zmian danych osobowych do właściwych organów;
19) prowadzenie spraw związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego;
20) przyjmowanie woli spadkodawców w zakresie określonym w kodeksie cywilnym;
21) kierowanie Referatem Spraw Obywatelskich;
22) nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP z zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich oraz USC, zgodnie
z ustawą o dostępie do informacji publicznej;

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (cv),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy,
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (kopie świadectw pracy),
6) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,
9) klauzula zgody (dostępna w załączniku do ogłoszenia)

6. Możliwość zatrudnienia z dniem 1 października 2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: “Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pełniącego również funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich ”, w terminie do dnia 03.09.2018r. do godz. 15- tej.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do urzędu.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.konopiska.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.Kategorie:

6 odpowiedzi na “Żurek szuka nowego kierownika USC”

 1. Wyborca pisze:

  Panie redaktorze czy Żurek będzie czy nie bedzie Wójtem to zdecydujemy my wyborcy.A nie pan czy pana koledz.

  14
  5
  • Górniak pisze:

   On nie wie co to wybory i demokracja. Pisze to za co mu płacą. Najlepsze ze jest w tym tak nieudolny że mój dzieciak w 6 podstawówki potrafi pisać lepsze opowiadania niż nasz Pan mianowany sam przez się redaktorek. Panie redaktorze przypominam–Pan Socha nie został jeszcze wójtem i nie ma gwarancji że nim zostanie. Proponuję stonowac emocje i zachować zdrowy rozsądek.

   16
   8
 2. z urzedu pisze:

  Lepiej by było aby nowa władza obsadzała sobie kierownicze stanowiska w urzedzie.Takim to sposobem podrzuca sie jej kukułcze jajo. Widać nerwowośc obecnej władzy!

  9
  8
 3. Obserwator pisze:

  Po prostu Żurek chce wcisnąć kogoś swojego! W razie jakby co będzie miał kreta

  6
  7
 4. Jobs pisze:

  Kolejna ściema. Marzena?

  0
  1
 5. echaladaj pisze:

  Czy to prawda, że kandydatem na stanowisko Kierownika USC był zięć kandydata na Wójta ?

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).