Wójt szuka nowego urzędnika

Wójt Gminy Konopiska poszukuje kolejnego pracownika. Tym razem ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor ds. zamówień publicznych.

wymagania są bardzo duże.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja

b) określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie o specjalności – zamówienia publiczne
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
c) podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: KPA, o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej
d) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstów WORD, posługiwania się internetem,
e) sumienność, dokładność i systematyczność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie zamówień publicznych:
1) Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień.
2) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej, itp., a w szczególności:
a) przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów (opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów w zakresie cech jakościowych, warunków realizacji, terminów, szczegółowych wymagań zamawiającego związanych z przedmiotem zamówień oraz zgodnie z „Wspólnym Słownikiem Zamówień”),
b) zlecanie lub opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowo – budowlane, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi,
c) opracowanie projektów kryteriów oceny ofert, opis proponowanych kryteriów,
d) opracowanie projektu istotnych postanowień umowy lub projektu umowy,
e) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
f) ogłaszanie przetargów,
g) udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
h) udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji;
i) udział w sprawdzaniu ofert w tym kosztorysów ofertowych,
j) udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
k) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne.
3) Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
5) Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne Urzędu
w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie w wnioskiem do Referatu Finansów.
7) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8) Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
10) Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
11) Reprezentowanie Urzędu, w ramach udzielonych upoważnień, w kontaktach wykonawcami, Urzędem Zamówien Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
12) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówień których wartość nie przekracza 30000 euro.
13) Udzielanie konsultacji dotyczących realizacji przepisów o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) Współpraca z rzeczoznawcą majątkowym
2) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej
3) Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

4. Wymagane dokumenty:
życiorys (cv),
list motywacyjny,
dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
kwestionariusz osobowy,
inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje,
udokumentowanie stażu pracy,
oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Konopiskach ul.Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą z dopiskiem: “Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. do godz. 10- tej. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.Kategorie:

4 odpowiedzi na “Wójt szuka nowego urzędnika”

 1. Alina pisze:

  Trzeba kolesi zatrudniać!

  0
  0
 2. Brygida pisze:

  ho,ho!Wymagania! a jaka też pensja za ten ogrom wymagań? Pewnie znikoma? chyba, że to dla znajomka konkurs?

  0
  0
 3. Paulina Skowrońska pisze:

  Wszystkim piszącym na tym portalu bez względu na przekonania i opcje polityczne oraz Panu Redaktorowi życzę zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!

  0
  0
 4. Łukasz pisze:

  Termin króciutki. – Przypadek???

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).