Urząd ponownie poszukuje podinspektora od remontów

Nie było chętnych do pracy w Urzędzie Gminy Konopiska na stanowisku podinspektora d/s inwestycjii remontów. Praca ciężka, a wypłata mniejsza niż w przeciętnym markecie. Nabór trzeba było anulować i rozpisać raz jeszcze.

Może tym razem się uda? Może znajdzie się ktoś, komu nie zależy na godnej płacy?

Poniżej ogłoszenie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Stanowisko pracy: podinspektor d/s inwestycjii remontów
Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5, dobowy wymiar czasu pracy – 8 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godz., wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28 –go każdego miesiąca.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%
II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) nieposzlakowana opinia;
5) posiada wykształcenie wyższe, o kierunku i odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku (wskazany ukończony kierunek budownictwa lub energetyki);
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
7) znajomość obsługi komputera w tym pakietu Open Office;
8) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo energetyczne, ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
9) prawo jazdy kat.B.

III. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programów komputerowych z zakresu cyfrowej obsługi mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów,
2) doświadczenie związane między innymi z inwestycjami budowlanymi, zagospodarowaniem przestrzennym, remontami i procedurą zamówień publicznych oraz realizacją projektów realizowanych ze środków unijnych,
3) posiadanie cech osobowościowych : rzetelność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, komunikatywność,
4) umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań,
5) umiejętność pracy w zespole oraz przekazywania informacji w sposób jasny
i precyzyjny.
IV. Zadania wykonywane na stanowisku to między innymi:

1. W zakresie inwestycji i remontów – przygotowanie i realizacja inwestycji (budowy
i przebudowy): budynków, obiektów budowlanych i budowli:
a) rozliczanie inwestycji gminnych, sporządzanie dowodów OT przyjęcia środka trwałego z inwestycji na podstawie protokołu odbioru końcowego,
b) przekazywanie wykonanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury komunalnej właściwemu zarządcy do użytkowania lub zagospodarowania,
c) monitorowanie i bilansowanie potrzeb inwestycyjnych w gminie, szczególnie
w zakresie planu remontów budynków i obiektów gminy, rozwoju infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, rozwoju i modernizacji sieci drogowej , rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego, opracowywanie wniosków i propozycji inwestycji infrastrukturalnych w formie wniosków do projektu wieloletniej prognozy finansowej
i projektu budżetu,
d) kreowanie polityki przyjaznej inwestorom.

2. W zakresie utrzymania sieci drogowej, utrzymania oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji, m.in:
a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat z tym związanych,
b) egzekwowanie nałożonych treścią uzgodnień i decyzji zobowiązań,
c) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych, poprzez opracowywanie zmian i uzgadnianie projektów zmian w organizacji ruchu i oznakowania dróg,
d) realizacja zadań związanych z elektryfikacją i oświetleniem ulicznym a w tym: koordynacja i nadzór nad elektryfikacją sieci NN na terenach wsi, planowanie
i realizacja modernizacji i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego, realizacja umów na dostawę energii i konserwację oświetlenia ulicznego, sprawy finansowania i rozliczeń kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
e) realizacja zadań związanych z projektowaniem i realizacją sieci gazowej oraz realizacja umów na dostawę gazu do budynków komunalnych gminy.

3. Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, z prac społecznie użytecznych oraz nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz gminy.

4. Z zakresu spraw z polityki rozwojowej gminy:

a) wykonywanie zadań z zakresu planowania i zarządzania energetycznego w gminie,
b) koordynacja procesu opracowywania i aktualizacji programów rozwojowych gminy, w tym strategii rozwoju gminy.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (cv),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy ( dostępny w załączniku do ogłoszenia),
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (kopie świadectw pracy),
6) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,
9) klauzula zgody (dostępna w załączniku do ogłoszenia)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Konopiskach ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: “Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w Referacie Gospodarki i Rozwoju ” w terminie do dnia10.09.2021r. do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.konopiska.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Dokumentacja nadesłana przez kandydatów nie wyłonionych w wyniku naboru po okresie
6-ciu miesięcy od ogłoszenia wyników zostanie zniszczona. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv, oświadczenia, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).