Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Konopiska

28 lutego 2022 roku rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Konopiska.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

INFORMACJA O ZAPISACH DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I TERMINACH MOŻLIWYCH REKRUTACJI  UCZNIÓW DO KLAS I  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023na terenie Gminy Konopiska.

Na podstawie rozdziału 6 art. 131  ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021r.  Poz. 1082 z późn. zm.), ustala się:

 

ZASADY OGÓLNE

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział rodzice dzieci 3, 4, 5, 6 letnich urodzone w latach 2019-2016 zamieszkałe na terenie Gminy Konopiska.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Konopiska mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu I i II postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola  lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi będą  posiadały nadal wolne miejsca i zgodę na piśmie organu prowadzącego.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka poniżej 3 roku życia mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego tylko w sytuacji kiedy na dzień 1 września 2022 roku są wolne miejsca, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/lub szkoły z oddziałem przedszkolnym. Dyrektor przed rozpoczęciem rekrutacji i uzgodnieniem z organem prowadzący mogłasza w formie zarządzenia liczbę wolnych miejsc, na które będzie prowadził rekrutację.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych  w harmonogramie, przez Wójta Gminy Konopiska.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby, wieku i indywidualnych potrzeb dzieci  kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 7. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
 8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych składają deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym  w przedszkolu lub szkole, do którego dziecko uczęszcza, w terminie od1 do 9 lutego 2022 r .
 9. Listę dzieci, których rodzice złożyli deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej dyrektorzy przesyłają Wójtowi Gminy Konopiska do 11 lutego 2022 roku.
 10. Rodzice składający deklarację  kontynuowania  edukacji przedszkolnej  nie mogą brać udziału w rekrutacji w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Konopiska.

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA  LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach lub w szkołach  z oddziałami przedszkolnymi  prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO,  A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE KONOPISKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.  

Rodzaje czynności

Termin I postępowaniu rekrutacyjnym

Kryteria ustawowe

Termin II  postępowania rekrutacyjnego  (uzupełniające)

Kryteria samorządowe

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 28luty -4 marzec 25-27kwietnia
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 7–8 marzec 28 kwietnia
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 9 marzec 29 kwietnia
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 21– 24 marca  2- 6  maja
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

25marca 9maja

(dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie późniejszym w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym).

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencjeprzedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
 3. Przedszkole/szkoła z oddziałami przedszkolnymi umieszczona na liście preferencji
  na pierwszej pozycji nazywane są przedszkolem/ szkołą z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/szkole z oddziałami przedszkolnymi lub ze strony  internetowej przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wypełniają go i po podpisaniu składają w placówce.
 5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 7. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 8.  ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
 9. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna, powołana w przedszkolu/szkole z oddziałami przedszkolnymi, gdzie złożono wniosek kandydata.
 10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), może zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 11. Wójt Gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
 12. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt Gminy niezwłocznie informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
 13. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 14. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  określonych we wniosku komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 15. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 16. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
  w ustawie Prawo Oświatowe tzw. kryteria ustawowe tj.:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, ( oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, i po wskazaniu przez Wójta Gminy miejsca realizacji wychowania przedszkolnego wszystkim chętnym dzieciom, które nie dostały się do wskazanych przez rodziców przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych. Przedszkole lub szkoła z oddziałami przedszkolnymi  nadal dysponująca wolnymi miejscami, może po uzgodnieniu z organem prowadzącym rozpocząć dugi etap rekrutacji, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący tzw. kryteria samorządowe tj.:

– zgodnie z uchwałą nr 222/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzący.

Kryteria lokalne:

1) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkują na terenie Gminy Konopiska – 20 pkt.

2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie, której ma siedzibę przedszkole – 15 pkt.

3) Rodzina kandydata objęta opieką kuratora sądowego/asystenta rodzinnego – 5 pkt.

4) Obydwoje rodzice kandydata/opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata – 10 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa  w w/w uchwale jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc po drugim etapie rekrutacji  tzn. po rozpatrzeniu kryteriów tzw. samorządowych   i uwzględnieniu preferencji wśród kandydatów, którzy osiągnęli minimalną wymaganą liczbę punktów stosuje się  kryterium dodatkowe tj. kryterium wieku i w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najstarsze. Brana jest pod uwagę data urodzenia dziecka, tj. rok, miesiąc, dzień.
 2. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 5 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę w porządku alfabetycznym kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci  mogą:
 6. a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  b) wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.
 8. Wójt Gminy wskazuje rodzicom/prawnym opiekunom dziecka nie przyjętego do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wolne miejsce w innej placówce przedszkolnej na terenie Gminy Konopiska.
 9. Składana przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów dokumentacja rekrutacyjna w postaci  wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi wraz z załącznikami  obowiązuje na czas trwania rekrutacji oraz zaplanowania pracy placówki w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Zasady przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  na wolne miejsca w grupie w ciągu roku szkolnego  określa statut placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

V REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Konopiskach informuje, że rekrutacja do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w terminie od 28 lutego do 4marca 2022r.
W rekrutacji mogą barć udział dzieci z rocznika 2016 – 2019. Szczegółowych informacji dotyczących wzoru wniosku i załączników, które należy złożyć do rekrutacji udzielają poszczególne placówki przedszkolne i szkolne. Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolne. Deklarację należy złożyć w terminie od 1 do 9 lutego 2022r.Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

ZGŁOSZENIA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 OD DNIA 1 LUTEGO 2022

Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły bez żadnej rekrutacji tyko na podstawie zgłoszenia rodziców.

Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dyrektorzy szkół, w których po przyjęciu do klasy pierwszej  uczniów z obwodu danej szkoły  będą nadal dysponować wolnymi miejscami  od 28 lutego 2022roku mogą rozpocząć rekrutację na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci spoza obwodu danej szkoły (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym).

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KONIOPISKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp.  

Rodzaje czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 28 luty do 4 marca 25-27kwietnia
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 7-8 marzec 28 kwietnia
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 9 marzec 29kwietnia
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 21– 24 marzec 2-6maja
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25marca 9maja

( Dopuszcza się przyjęcie ucznia w terminie późniejszym w przypadku wolnych miejsc w szkole podstawowej po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej – w kolejnym etapie postępowania, jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym).

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na II etapie:

– zgodnie z uchwałą  NR 233/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r.w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzącym (uchwała w załączeniu).

 1. kandydat mieszka na terenie Gminy Konopiska – 15 pkt.
 2. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w danej szkole lub przedszkolu w przypadku gdy dana szkoła wchodzi w skład zespołu szkół, w szkole (przedszkolu) wchodzącym w skład tego zespołu – 10 pkt.
 3. oferta edukacyjna szkoły zawiera formy zajęć, których nie oferuje szkoła obwodowa, a kandydat chce na nie uczęszczać (np. zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne i inne) – 5 pkt.
 4. rodzice kandydata są zatrudnieni, lub prowadzą działalność gospodarczą w Gminie Konopiska – 10 pkt.

Wykaz Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego  w Aleksandrii,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Pawła II  w Kopalni,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika   w Hutkach,

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno –Przedszkolnym  w Rększowicach,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu.

 

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w poszczególnych szkołach  i  przedszkolach.

 

Referat Oświaty i  Sportu

Urzędu Gminy w Konopiskach

 Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).