Radni nie chcą Młodzieżowej Rady Gminy Konopiska

Rada Gminy Konopiska podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie młodzieżowej rady gminy. Rada gminy nie uwzględniła tej petycji.

Uzasadnienie do decyzji radnych znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 1.08.2022 r. do Rady Gminy Konopiska wpłynęła petycja pana Patryka Janusza Króla dotycząca utworzenia młodzieżowej rady gminy wraz z dołączonym projektem statutu. Przewodniczący Rady Gminy Konopiska przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do zawartego w petycji postulatu. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji i przeprowadzonej analizie negatywnie zaopiniowała złożoną petycję i wnioskowała aby odmówić utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Konopiska i nadania jej statutu.

Po dokonaniu analizy petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż:
– zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek:
1) wójta,
2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności:
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie danej gminy,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. – podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie działalności społecznej samorządu terytorialnego stanowi istotne formy działania gminy, jednakże powinny być one dostosowane do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do wyrażonych stanowisk środowisk młodzieżowych w wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz złożonych wniosków w tym temacie.

Powyższe potwierdza również dyspozycja art. 5b ust. 2 u.s.g., zgodnie z którą powołanie młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy po złożeniu wniosku przez zainteresowane środowiska. I choć zwrot “zainteresowane środowiska” jest pojęciem szerokim, to najistotniejsze, zdaniem organu stanowiącego wydaje się zaangażowanie młodzieży w proces powoływania omawianej instytucji, ponieważ to ona ma brać czynny udział w pracy tego gremium.

Od zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy.

Zważywszy na brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady ze strony gminnych środowisk, brak inicjatywy oddolnej wśród społeczności lokalnej, bez przeprowadzenia złożonego i długofalowego procesu konsultacji społecznych w tej materii, utworzenie ww. gremium jest niecelowe i w związku z powyższym Rada Gminy Konopiska postanawia uznać złożoną petycję za niezasługującą na uwzględnienie.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).