Po kontroli RIO: Wójt Jerzy Żurek nie panuje nad tym, co dzieje się w Urzędzie Gminy Konopiska

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Konopiska za okres od 1 stycznia 2017 r. do 26 marca 2021 r. RIO miało wiele uwag do pracy urzędników Urzędu Gminy Konopiska i Wójta Jerzego Żurka.

Z uwagi na ich objętość, w kolejnych artkułach opiszę każdą z nich.

W zakresie przygotowania, przeprowadzenia 2019 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi nr 628009S (ul. Zielona) w Aleksandrii Pierwszej” stwierdzono, że Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, czym naruszono art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, ponadto zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Zamawiający, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał, aby wykonawca wykazał wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty polegającej na przebudowie albo odbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości zadania co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.

Przedmiotem zadania były prace remontowe, wobec tego tak sformułowany warunek nie był proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Stosownie do art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, natomiast budowa zgodnie z art. 3 pkt 6 ww. ustawy to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Przebudowa, zgodnie z art. 3 pkt 7a, to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy, Zamawiający chciał mieć pewność że wyłoniona firma będzie firmą spełniającą warunki i posiadającą niezbędne doświadczenie w pracach drogowych nie tylko remontowych ale i bardziej zawansowanych. Przy tego typu robotach budowlanych oraz wiedzy Inwestora o stanie technicznym drogi gmina musiała się zabezpieczyć na roboty nieprzewidzialne w dokumentacji, a mogące wystąpić podczas realizacji zadania.

Zadania w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne, w tym przygotowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia należały do Inspektora ds. zamówień publicznych. Nadzór w tym zakresie należał do p. Jerzego Żurka – Wójta Gminy Konopiska, który zatwierdził także specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Konopiska w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, co w szczególności dotyczy opisywania warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

2 odpowiedzi na “Po kontroli RIO: Wójt Jerzy Żurek nie panuje nad tym, co dzieje się w Urzędzie Gminy Konopiska”

 1. Z Hutek pisze:

  Panie Wojcie kończ Pan wstydu oszczędź po co się Pan tak katujesz…. Nadzór żaden większość urzędników to tylko z nazwy

  22
  1
 2. Obserwator pisze:

  Zmniejszyć pensję kadrze zarządzającej, a za oszczędności szkolić urzędników :-)

  12
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).