Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN)

W dniu 17.08.2015 r. w Katowicach zawarto umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Konopiska na dofinansowywanie zadania pod nazwą: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN). Opracowanie planu zostało zlecone firmie Energia Oze Sp. z o. o.,

ul. Częstochowska 7, Konopiska.

Wartość projektu 33 900, 00 PLN

Środki WFOŚiGW 27 120,00 PLN

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska to dokument strategiczny, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarach gdzie odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń  w powietrzu.

Dokument ten opisuje również kierunki działań zmierzające do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Konopiska poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Bardzo ważną informacją jest to, iż dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Konopiska i innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków udostępniamy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie.

Wypełnienie ankiety nie jest wiążącą deklaracją Państwa uczestnictwa w przyszłych Programach wdrażanych przez Gminę lecz stanowi ważną informację dla naszej Gminy, o ewentualnych możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza.

Dodatkowych informacji ws. PGN udziela pan Robert Wielgosz tel. 785 505 601

Ankieta dostępna jest w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 5 (piętro)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa5, 42-274 Konopiska

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

a.rokosa@konopiska.pl

w terminie do 30.10.2015 r.

żródło – strona oficjalna Gminy KonopiskaKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).