Ogólnopolski Bieg Pamięci Bohaterów Monte Cassino w Konopiskach

12 maja na stadionie w Konopiskach odbędzie się Ogólnopolski Bieg Pamięci Bohaterów Monte Cassino na 10 kilometrów.

regulamin:

1. CEL IMPREZY: Promowanie zdrowego stylu życia. Popularyzacja biegania jako
najprostszej formy ruchu. Integracja środowiska biegaczy z regionu. Promocja Gminy
Konopiska. Kultywowanie pamięci o bohaterach bitwy pod Monte Cassino.
2. ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach,
ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska
3.WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Gminy Konopiska, WLKS Kmicic Częstochowa, ARShttp://dzienniki.slask.eu/actbymonths
Events Jakub Lamch, Jednostki OSP z terenu gminy Konopiska
4. TERMIN BIEGU: Niedziela, 12 Maja 2024r, start godz. 10:00
5. PROGRAM: godz. 8:00 – otwarcie biura zawodów, godz. 9:15- zakończenie weryfikacji
zgłoszonych uczestników, godz. 10:00 – start biegu, godz. 12:00 – zakończenie biegu, ok. 30
min po zakończeniu biegu odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów
i wręczenie nagród.
6. MIEJSCE i DYSTANS: Bieg zostanie rozegrany na dystansie 10km. Start na stadionie
lekkoatletycznym imienia Ireny Szewińskiej w Konopiskach. Konopiska, ulica Sportowa 60.
Trasa asfaltowa w kierunku wsi Jamki.
7. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.04.2024 r.
poprzez rejestrację na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na platformie:
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-pamieci-bitwy-pod-monte-cassino
Organizator ustala, że w zawodach może wystartować maksymalnie 100 osób.
8. WPISOWE: wynosi 50 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać poprzez platformę Sportmaniacs.

9. UCZESTNICTWO: Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat,
dokona zgłoszenia zgodnie z pkt. 7 i uiści opłatę startową zgodnie z pkt. 8 niniejszego
regulaminu. Dopełnieniem formalności zgłoszeniowej będzie podpisanie formularza
zgłoszeniowego podczas weryfikacji w dniu biegu.
Organizator warunkowo dopuszcza start zawodników, którzy do dnia 12 maja 2024 r nie
ukończyli 18 lat, ale nie młodszych niż 16 lat. Warunkiem uczestnictwa dla osób
niepełnoletnich jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Podczas weryfikacji należy
przedstawić dowód osobisty, dowód opłaty startowej, następnie zawodnikom zostanie wydany
pakiet startowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w zawodach
specjalnych gości. Organizator nie dopuszcza zamiany zawodnika. Uwaga! Pomiar czasu
i ustalenie kolejności zostanie przeprowadzone za pomocą chipów zwrotnych, mocowanych do
buta systemu Timing Sense oraz ręcznym pomiarze odległości dokonanym przez sędziów.
10. NAGRODY: Puchar oraz nagroda finansowa za I miejsce w kategorii generalnej kobiet i
mężczyzn. Medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody. Bieg odbędzie się bez podziału na
kategorie wiekowe.
11. ŚWIADCZENIA: Wszyscy zawodnicy otrzymają wodę, słodki poczęstunek oraz medal
pamiątkowy medal „Monte Cassino”
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) W biegu mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału
w zawodach sportowych.
2) Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
3) Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości.
4) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
5) Organizator ze względu na bezpieczeństwo zabrania startu w butach z kolcami.
6) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym
akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście zgłoszeniowej.

7) Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Podpisanie listy
zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w biegu w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to
ryzyko.
8) Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc.
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
10) Uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystanie swego wizerunku w postaci zdjęć i innych
materiałów audiowizualnych w celach informacyjno-promocyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem pól eksploatacji: wykorzystanie na stronie internetowej Gminy Konopiska i
koncie Facebook GCKiS, umieszczenie materiałów w informatorach, biuletynach,
prezentacjach multimedialnych oraz innych publikowanych materiałach przez GCKiS.
11) Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz wizerunku w postaci zdjęć i innych
materiałów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji: utrwalenie –
rejestracja i emisja, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Konopiska”, umieszczenie
materiałów w informatorach, gazetach, biuletynach, plakatach, prezentacjach multimedialnych,
spotach telewizyjnych, oraz innych publikowanych materiałach przez GCKiS, na potrzeby
działań informacyjno-promocyjnych.
12) Uczestnik Biegu oświadcza, iż nie będzie rościć żadnych praw z tytułu publikacji imienia,
nazwiska, wizerunku uczestnika oraz fragmentów imprezy sportowo-rekreacyjnej w środkach
masowego przekazu oraz zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych
informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
13) Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na
łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku
uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
14) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zapisowym w związku uczestnictwem w biegu organizowanym przez GCKiS w Konopiskach.

15) Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: a) Administratorem
danych osobowych Pana/Pani na potrzeby Biegu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu
z siedzibą w Konopiskach b) Dane osobowe Pana/Pani w zakresie Biegu będą przetwarzane na
podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania oraz wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych
w celu i na potrzeby imprezy sportowo-rekreacyjnej c) Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem d) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania e) Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie organizacji Biegu f) Zebrane
dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
16) Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się ze zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzulą
informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów
GCKiS w Konopiskach lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo –
rekreacyjnych przez w/w podmiot organizowanych.
17) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
18) We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych w
niniejszym regulaminie decyduje organizator.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).