Można już składać wnioski o pomoc materialną dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od 1 września do 15 września 2021r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Świadczenie to przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Jest ono skierowane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium przysługuje, jeżeli miesięczny dochód (kwota po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz alimentów świadczonych na rzecz innych osób) na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli sierpnia 2021r.) nie przekracza 528,00 zł.

Wnioski o stypendium można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach (ul. Lipowa 1) – Dział Organizacyjny. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów osiągniętych w sierpniu 2021r. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 hektara przeliczeniowego przyjmuje się, że dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, folklorystycznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego lub egzaminów wstępnych na wyższą uczelnię, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, wycieczek szkolnych, udziału w zielonych szkołach, koloniach i półkoloniach edukacyjnych lub sportowych, obozach edukacyjnych lub sportowych, wyjść do teatru, muzeum, filharmonii, opery, galerii i kina organizowanych przez szkołę;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów za zakup:
 • podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek oraz czasopism pomocniczych do realizowania procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych itp.,
 • artykułów szkolnych np. zeszytów, długopisów, piórnika, bloków, flamastrów, kredek, pędzli, farb, klejów, papieru kolorowego, ołówków, gumek, temperówek, kalkulatora, bibuły, brystolów, papieru kancelaryjnego, nożyczek, taśmy klejącej, papieru milimetrowego, przyborów geometrycznych, plasteliny, modeliny, skoroszytów, segregatorów, globusa itp.
 • stroju sportowego:

– koszulka sportowa – 2 sztuki na semestr;
– spodenki lub getry sportowe – 2 sztuki na semestr;
– dres – 1 sztuka na semestr lub 1 para spodni i 1 bluza sportowa;
– obuwie sportowe – 1 para na semestr w kwocie do 220,00 zł;
– obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – 1 para na semestr w kwocie do 120,00 zł;
– na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie, płetwy – 1 raz na rok szkolny (udział w  zajęciach na basenie  musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem).
Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.

 • stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem) – bez ograniczeń ilościowych;
 • stroju wymaganego na zajęcia praktyczne (strój ochronny, strój roboczy, obuwie robocze) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem pracodawcy);
 • stroju apelowego (np. spódnica, biała bluzka, spodnie, marynarka, biała koszula, żakiet, obuwie) – 1 komplet na rok szkolny w kwocie do 350,00 zł;
 • tornistra, plecaka, torby sportowej – 1 sztuka na semestr w kwocie do 150,00 zł;
 • komputera, oprogramowania i części do komputera oraz  peryferii  komputerowych – 1 sztuka na 5 lat w kwocie do 2300,00 zł;
 • tableta, czytnika e-booków – 1 sztuka raz na 5 lat w kwocie do 300,00 zł;
 • audiobooków z nagraniami lektur i literatury popularno-naukowej, e-booków zawierających lektury szkolne, czytanki;
 • pendrive – 1 sztuka na semestr do kwoty 65 zł;
 • dysku zewnętrznego – 1 sztuka raz na 5 lat do kwoty 220,00 zł;
 • myszki, klawiatury – 1 sztuka na rok szkolny;
 • drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego (posiadającego funkcje drukarki, kopiarki i skanera) –  1 sztuka raz na 5 lat do kwoty 450,00 zł;
 • płyt CD lub DVD- do 15 sztuk na semestr;
 • tuszu czarnego i kolorowego do drukarki lub toneru – 2 sztuki na semestr;
 • papieru do drukarki – 2 ryzy na semestr;
 • biurka do nauki w cenie do 450 zł, krzesła do biurka w cenie do 200,00 zł, regału na książki w cenie do 500,00 zł, lampki biurowej- 1 sztuka raz na 5 lat;
 • opłaty za abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego do kwoty 50,00 zł miesięcznie;
 • innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności ucznia (np. instrumenty muzyczne, mikroskopy, lunety itp.);
 • mundurki szkolne, jeżeli są wymagane przez Statut szkoły.

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:
– transportu środkami komunikacji zbiorowej (imienny bilet miesięczny)
– zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji.

4. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na zakup w/w. artykułów.

Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty edukacyjne są:

– faktura VAT,
– rachunek,
– imienny dowód wpłaty,
– imienny bilet miesięczny,
– umowa kupna – sprzedaży w przypadku poniesionych kosztów edukacyjnych za przedmioty używane nabyte od osób nie posiadających uprawnień do wystawienia w/w. dokumentów
– zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Powyższe dokumenty muszą zawierać dane identyfikujące przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego albo dorosłego ucznia.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności takiego jak:

 • pożar, zalanie lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia;
 • kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia;
 • wypadek członka rodziny, skutkujący istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej w rodzinie;
 • poważna choroba rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, a także poważne zachorowanie samego ucznia, mające wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny;
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 620 zł.

Opracowanie
Magdalena Badora
Kierownik GOPS KonopiskaKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).