Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Koszyczek Wielkanocny

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach organizuje Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Koszyczek Wielkanocny.

regulamin:

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Koszyczek Wielkanocny”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska.
 3. Patronat :
 • Wójt Gminy Konopiska
 • Starosta Częstochowski
 • Proboszcz Parafii Świętego Walentego w Konopiskach
 1. Celami Konkursu są:
 2. popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych, poprzez rozwijanie wyobraźni w komponowaniu kompozycji przestrzennych,
 3. tworzenie koszyczków wielkanocnych tradycyjnych i nowatorskich,
 4. rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie nowych sposobów tworzenia różnych elementów ozdobnych kojarzących się z Wielkanocą,
 5. rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie kompozycji z wykorzystaniem różnorodnych dodatków,
 6. rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na kolorystykę kompozycji.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dziecięcych zespołów plastycznych w ośrodkach kultury i świetlicach oraz do plastyków nieprofesjonalnych, klubów seniora, KGW itp.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, podzieleni na następujące grupy wiekowe:

– w kategorii – praca indywidualna:

 • I grupa – przedszkola i klasy 0
 • II grupa – klasy I – III
 • III grupa – klasy IV –VI
 • IV grupa – klasy VII – VIII
 • V grupa – młodzież i dorośli

   – w kategorii – praca zbiorowa:

 • I grupa – przedszkola i klasy 0
 • II grupa – klasy I – III
 1. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika lub Grupy Uczestników pracy plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs przez placówkę lub indywidualnie, celem kwalifikacji Konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach.
 4. Każdy z uczestników lub grupa uczestników może przekazać tylko jedną pracę Konkursową.
 5. Technika wykonania oraz dobór materiałów plastycznych jest dowolny.
 6. Wysokość oraz szerokość pracy nie może przekraczać 80 cm.
 • 3

Termin i warunki dostarczania prac Konkursowych

 1. Praca Konkursowa powinna mieć trwale przyczepioną metryczkę, która zawiera dane tj. – imię

 i nazwisko,- klasa,  – wiek, – nazwa szkoły lub instytucji,

 1. Wraz z opisaną pracą Konkursową należy przysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia w tym oświadczenie (załącznik nr 1, 2 lub 3). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem. Karta ta nie może być przyklejona lub przywiązana do pracy.
 2. Prace Konkursowe należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, na adres Gminna Hala Sportowa w Konopiskach, ul. Sportowa 7a, 42-274 Konopiska lub przekazać osobiście.
 3. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod tel. stacjonarnym (34) 344 19 33

 w godz. 8.00-16.00 lub tel. kom. 603 532 546 w godz. 10.00-18.00.

 1. Termin dostarczania prac mija 24 marca 2023 r. Decydująca jest data wpływu do Organizatora.
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 • 4

Ocena prac Konkursowych

 1. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w każdej grupie wiekowej, zakwalifikuje prace do wystawy Konkursowej, przyzna nagrody i wyróżnienia.
 2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: – oryginalność, – zgodność z tematem, – estetyka, – kompozycja.
 3. Otwarcie wystawy prac Konkursowych nastąpi – 7 kwietnia 2023 r. w Kościele Parafialnym  w Konopiskach.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi – 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Konopiskach.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace biorące udział w wystawie mogą być odebrane bezpośrednio po wręczaniu nagród z wystawy 17 kwietnia lub w dniach 18 – 25 kwietnia 2023 r. w Gminnej Hali Sportowej  w Konopiskach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 4. zmiany postanowień Regulaminu i poinformowania jego Uczestników;
 5. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac;
 6. odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
 7. rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
 8. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 • 6.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach (GCKiS) z siedzibą przy ul. Sportowej 60, 42-274 Konopiska, tel. 34 344 19 33,    e-mail: gckis@konopiska.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:

·  adres e-mail:   gckis@konopiska.pl

·  pisemnie pod adresem:  42-274 Konopiska ul. Sportowa 60

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania                         i podstawa prawna Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania GCKiS, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
Odbiorcy danych

 

Dane osobowe uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek uczestnika, wizerunek, nazwę szkoły, imię i nazwisko  nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz pracę konkursową wybranych uczestników w Konkursie, na stronie internetowej GCKiS oraz w mediach w związku  z promocją GCKiS.
Okres przechowywania  danych Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 1)   Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2)   Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                      w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3)   Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub orgfanizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja                                     o dowolności lub obowiązku podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnika do Konkursu i realizacji Konkursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC –  24 MARCA 2023 ROKU.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).