Książka przyszłości w Konopiskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych pt. “Książka przyszłości“. Prace należy przesłać do 22 września.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Książka przyszłości”:

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach (dalej: Organizator).
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
oraz na jego stronie internetowej www.konopiska.naszabiblioteka.com
4. Oceną prac złożonych w konkursie zajmie się Komisja Konkursowa wyłoniona przez
Organizatora.
5. Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej Biblioteki
www.konopiska.naszabiblioteka.com oraz na profilu facebookowym Biblioteki najpóźniej do
29 września 2023 r.
7. Rozdanie nagród nastąpi 6 października 2023 r. w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach, ul.
Sportowa 7a.
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
9. Prace ocenianie i nagrodzone będą w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat),
b. Dzieci ze szkół podstawowych (klasy I – III).

II Cel Konkursu
1. Rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz wykrywanie uzdolnień wśród dzieci.
2. Promowanie twórczości dziecięcej.
3. Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności komponowania pracy plastycznej.
4. Wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

III Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat), oraz dzieci z klas I – III
szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska.
2. Uczestnicy Konkursu muszą dołączyć do pracy konkursowej formularz zgłoszeniowy dotyczący
przetwarzania danych osobowych wypełniony przez opiekunów prawnych autora pracy. Prace
bez dołączonego formularza nie biorą udziału w Konkursie. Formularz stanowi załącznik do
Regulaminu.

IV Wymagania dot. prac konkursowych
1. Praca konkursowa musi nawiązywać do tematu „Książka przyszłości”
2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
a. dowolna technika plastyczna płaska, praca może być rysunkiem, wyklejanką,
wydzieranką, może łączyć różne techniki.
b. format pracy A-4 lub maksymalnie 21 cm. x 30 cm.
3. Jeden autor może zgłosić tylko 1 (jedną) pracę.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi
i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych.
5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

V Zasady udziału w Konkursie
1. Prace wraz z Załącznikiem należy dostarczyć do dnia 22 września 2023 r. do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Konopiskach, ul. Sportowa 1, 42-274 Konopiska.
2. Praca zgłoszona na Konkurs musi zawierać:
a. pracę konkursową odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w czasie transportu, zapakowaną np. w sztywną teczkę. Na odwrocie pracy powinna
znajdować się czytelna metryczka (np. przyklejona) zawierającą dane tj.: imię
i nazwisko, wiek autora oraz dane do kontaktu (nr telefonu lub adres e-mail)
b. wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenia do Konkursu” (załącznik do
Regulaminu).
3. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim
udziału.

VI Wyniki Konkursu, nagrody
1. Nagrody:
a. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.
b. Komisja przyzna sześć nagród, po trzy w każdej kategorii wiekowej, jedną za każde
zdobyte miejsce.
c. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub
przyznania dodatkowych.
d. Wyróżnienia.
2. Kryteria oceniania:
a. twórczy charakter pracy,
b. estetyka,
c. oryginalność.
3. Rozstrzygnięcie konkursu:
a. Laureatami Konkursu zostaną dzieci, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Jury Konkursu.
b. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
c. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Organizatora.
d. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach drogą
elektroniczną lub telefonicznie.

VII Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów
technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
2. Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadcza, że:
a. jest autorem pracy konkursowej;
b. przysługują Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy
konkursowej;
c. nadesłana praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
3. Uczestnik przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w formie niewyłącznej
licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (bez odrębnego wynagrodzenia), jak
również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej autorstwa
Uczestnika, która zgłoszona została do Konkursu, na wszelkich znanych w dniu rozpoczęcia
Konkursu polach eksploatacji, a w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści
naruszających przepisy prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności autorskich praw
osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe
w wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na
koszt i ryzyko własne Uczestnika Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz
w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez
dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach
drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094 t.j)
9. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod nr. tel. 34 328 37 64Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).