W Konopiskach chcą przetwarzać odpady!

Wójt Jerzy Żurek zawiadamia, że spółka PZOM Strach Sp. z.o.o. Sp.K zamierza w Konopiskach wybudować halę, w której będą przetwarzane odpady. Gdy podobna działalność miała zostać uruchomiona w Starczy, Mieszkańcy zorganizowali liczne protesty oraz podpisali petycje, przez co Wójt wycofał się z tego pomysłu. Jak będzie w Konopiskach?

ZAWIADOMIENIE nr GR.6220.1.2017.8 z 4 lipca 2017 r.
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali do przetwarzania stabilizatu” na działkach o nr. ewid. 13/10, 2404/4 i 2404/5 w Konopiska.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 29.12.2016 firmy PZOM Strach Sp. z.o.o. Sp.K, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 30.06.2017) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie i Marszałek Województwa Śląskiego organami opiniującym realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
– zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach – Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
– składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 05 lipca 2017r. do 03 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.Kategorie:

3 odpowiedzi na “W Konopiskach chcą przetwarzać odpady!”

  1. Izolbu pisze:

    co to za smieci?

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).