Kolejna próba pozyskania pracownika

Wójt Gminy Konopiska ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy Konopiska. Może tym razem uda się znaleźć pracownika?

ogłoszenie:

I. Stanowisko pracy:
podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie
Gospodarki i Rozwoju
Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5, dobowy
wymiar czasu pracy – 8 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godz., wynagrodzenie za
pracę wypłacane raz w miesiącu do 28 –go każdego miesiąca. Praca przy monitorze ekranowym
powyżej 4 godzin.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
Określone w art.6 ust.3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2022 poz.530) oraz:
1.Wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo,
administracja, zarządzanie projektami lub pozyskiwanie funduszy unijnych/zewnętrznych.
2.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
3.Umiejętność biegłej obsługi komputera a w szczególności pakietu MS Office Word, Excel.
4.Dobra znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami zwłaszcza
z zakresu:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) ustawy o finansach publicznych,
3) dokumentów strategicznych i regionalnych wytycznych , podręczników w zakresie
aplikowania i rozliczania projektów w ramach m. in. RPO WSL, PROW, WFOŚiGW,
Polski Ład, programów ministerialnych.
Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych
krajowych i zagranicznych.
2. Doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych, sporządzania
wniosków o płatność, sprawozdań i rozliczeń.
3. Staż pracy w administracji samorządowej 1 rok.
4. Znajomość pozostałych ustaw z zakresu wykonywanych na stanowisku zadań.
5. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, zdolność do kreatywnego
i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sprawność
w organizowaniu swojego stanowiska pracy.
6. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
 monitorowanie funduszy kierowanych do gmin, placówek i organizacji pozarządowych,
 przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań ze źródeł
zewnętrznych,
 prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i sporządzaniem sprawozdań z
otrzymanego dofinansowania,
 we współpracy ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych organizowanie i
przeprowadzanie postępowań przetargowych,
 opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju gminy,
 monitorowanie i aktualizacja programów rozwoju gminy i związanych z nią programów
operacyjnych,
 nadzorowanie działań z zakresu promocji projektów wdrażanych z udziałem środków
unijnych.
2. W zakresie zadań związanych z ustawą o funduszu sołeckim:
 informowanie sołtysów o wysokości funduszu sołeckiego, przyjmowanie wniosków,
nadzór merytoryczny nad prawidłowością wniosków
 sporządzanie zbiorczego zestawienia wniosków i przekazywanie go do Referatu
Finansów

IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (cv),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy (dostępny w załączniku do ogłoszenia),
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (kopie
świadectw pracy),
6) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności,
uprawnienia,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym
stanowisku,
9) klauzula zgody (dostępna w załączniku do ogłoszenia).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Konopiskach ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres urzędu
z dopiskiem: “Nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych ”
w terminie do dnia 21.11.2022r. do godz. 15.00.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).