Kierownik pilnie poszukiwany

Wójt Gminy Konopiska poszukuje kierownika referatu gospodarki i rozwoju w Urzędzie Gminy Konopiska. Płaca ok. 3300 zł na rękę.

Szczegóły znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

I. Stanowisko pracy: Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju
Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5, dobowy wymiar
czasu pracy – 8 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godz., wynagrodzenie za pracę wypłacane
raz w miesiącu do 28 –go każdego miesiąca. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy, posiada wykształcenie wyższe o kierunku
i odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
7) biegła obsługa komputera w tym pakietu Open Office;
8) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy prawo energetyczne, ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
9) prawo jazdy kat.B.

III. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programów komputerowych z zakresu cyfrowej obsługi mapy zasadniczej oraz
ewidencji gruntów,
2) 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w j.s.t. lub samorządowych jednostkach
organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk
pomocniczych i obsługi,
3) doświadczenie związane między innymi z inwestycjami budowlanymi, zagospodarowaniem
przestrzennym, remontami i procedurą zamówień publicznych oraz realizacją projektów
realizowanych ze środków unijnych,
4) posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie,
komunikatywność,
5) umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań,
6) umiejętność pracy w zespole oraz przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny.

IV. Zadania wykonywane na stanowisku to między innymi:
1. W zakresie inwestycji i remontów przygotowanie i realizacja inwestycji (budowy i przebudowy)
oraz remontów: budynków, obiektów budowlanych i budowli w szczególności monitorowanie
i bilansowanie potrzeb inwestycyjnych w Gminie, szczególnie w zakresie planu remontów
budynków i obiektów Gminy, rozwoju infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, rozwoju
i modernizacji sieci drogowej, rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego opracowywanie wniosków
i propozycji inwestycji infrastrukturalnych w formie wniosków do projektu wieloteniej prognozy
finansowej i projektu budżetu i innych dokumentów dotyczących planowania rozwoju gminy.

2. W zakresie utrzymania sieci drogowej:
1) wykonywanie zadań bieżącego utrzymania dróg gminnych poprzez zlecanie i nadzorowania
wykonania remontów cząstkowych, utrzymania drożności rowów i przepustów, koszenia traw
w pasach drogowych,
2) organizowanie zimowego utrzymanie dróg i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją.

3. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy prawo budowlane:
1) koordynacja sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w tym rozpatrywanie uwag i wniosków,
2) sporządzanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego,miejscowego planu rewitalizacji oraz okresowa analiza ich
aktualności,
3) wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń z aktualnie obowiązujacych planów
zagospodarowania przestrzennego, także z uchylonych i nieobowiązujących oraz studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
4) prowadzenie rejestrów planów miejscowych, a także wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
oraz przechowywanie oryginałów planów zagospodarowania przestrzennego uchylonych
i nieobowiązujących,
5) pomoc inwestorom w zakresie porad i informacji dotyczących procedur zmierzających do
wydania decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
6) prowadzenie spraw gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
7) wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji z m.p.z.p. lub opinii odnośnie możliwości
prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
8) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –
dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

4. Koordynacja procesu opracowywania i aktualizacji programów rozwojowych gminy, w tym
strategii rozwoju gminy.

5. Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, publicznymi, z prac społecznie
użytecznych oraz nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz
Gminy.

6. Nadzór nad pozostałymi sprawami prowadzonymi przez referat w tym z zakresu :
1) inwestycji i remontów,
2) utrzymania sieci drogowej, utrzymania oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji, prawa
wodnego,
3) pozyskiwania środków zewnętrznych,
4) utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy,
5) planowania przestrzennego i prawa budowlanego,
6) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
7) sporządzanie programów opieki nad zabytkami,
8) geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami (ewidencji miejscowości, ulic i adresów),
9) zarządzania energią,
9) funduszu sołeckiego.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (cv),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie
odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy ( dostępny w załączniku do ogłoszenia),
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (kopie
świadectw pracy),
6) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności,
uprawnienia,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym
stanowisku,
9) klauzula zgody (dostępna w załączniku do ogłoszenia)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Konopiskach ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: “Nabór na
stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju ” w terminie do dnia 25.10.2021r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (http://www.bip.konopiska.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dokumentacja nadesłana przez kandydatów nie wyłonionych w wyniku naboru po okresie
6-ciu miesięcy od ogłoszenia wyników zostanie zniszczona. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list
motywacyjny, cv, oświadczenia, winny być opatrzone własnoręcznym podpisemKategorie:

3 odpowiedzi na “Kierownik pilnie poszukiwany”

 1. Marysia pisze:

  a to pani Kinga zrezygnowała? miała dość, nie dziwię się,słaby wójt,słabi pracownicy,nie ma kto pracować. Ciekawe co ta kontrola znalazła na sekretarz?ta to siedzi w tym urzędzie jak u pana boga za piecem i knuje

  4
  0
 2. Obywatel K pisze:

  Ho,ho,ho! Wymagania dodatkowe!ho,ho! To pewnie pensja będzie ogromna przy takim fachowcu! Już to widzę.

  2
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).