Jest praca w urzędzie. Pensja to ok. 3300 zł miesięcznie!

Może tym razem się uda? Jest praca w Urzędzie Gminy Konopiska. Wójt poszukuje kandydatów na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej. Pensja wyniesie ok. 3300 zł miesięcznie.

ogłoszenie poniżej:

I. Stanowisko pracy:
Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Konopiska
Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy – Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, dobowy
wymiar czasu pracy – 8 godzin, tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godzin, wynagrodzenie
za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28-go każdego miesiąca.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
Określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
2022 poz. 530) oraz:
1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia, finanse,
rachunkowość, administracja, zarządzanie lub studia podyplomowe w tych zakresach;
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
3. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu
terytorialnego:
1) Kodeks Pracy;
2) Ustawa o pracownikach samorządowych;
3) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
5) Ustawa o finansach publicznych;
6) Ustawa o rachunkowości;
4. znajomość zasad rachunkowości budżetowej.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność,
odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
2. doświadczenie pracy w jednostce budżetowej,
3. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych i
płacowych;
4. znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1. Odbieranie dokumentów zawierających płatności Urzędu Gminy Konopiska,
ewidencja w systemie obiegu dokumentów oraz księgowanie odebranych dokumentów
pod względem zaangażowania oraz rozrachunków i kosztów wraz z bieżącą analizą
konta 998 i 999 oraz konta 201 i kont zespołu 4.
2. Dokonywanie rozliczeń podatku VAT Urzędu Gminy Konopiska, a w szczególności
wykonywanie postanowień zarządzenia nr 35/2016 Wójta Gminy Konopiska z dnia
31.05.2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od
towarów i usług w Gminie Konopiska oraz jej jednostkach organizacyjnych, w tym
głównie:
− uzgadnianie ewidencji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia podatku VAT
w Urzędzie Gminy Konopiska, w tym klasyfikowanie faktur pod względem
podatku VAT,
− sporządzanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży oraz JPK-VAT Urzędu Gminy,
− sporządzanie łącznej deklaracji Gminy Konopiska.
3. Księgowanie umów wprowadzonych do CRU pod względem zaangażowania.
4. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno–rachunkowym.
5. Uzgadnianie sald na kontach 201, wysyłanie i potwierdzanie sald z kontrahentami.
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej kont wyposażenia, wartości niematerialnych
i prawnych oraz inwestycji w toku wraz z uzgadnianiem rocznym kont, w tym na
potrzeby inwentaryzacji rocznych i 4-letnich. Rozliczanie inwentaryzacji 4-letnich.
7. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości budżetowej w zakresie kont
pomocniczych Urzędu Gminy oraz konta depozytów, ZFŚS i kont pozabudżetowych.
8. Sporządzanie listy płac.
9. Bieżące wprowadzanie do systemu bankowego zadysponowanych przelewów zgodnie
z ustaloną datą dokonania operacji zapłaty zobowiązania.
10. Współpraca w referacie finansów przy sporządzaniu obowiązującej sprawozdawczości
budżetowej i finansowej Urzędu Gminy.
11. Importowanie w systemie Bestia sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych
Rb-27s i Rb-28s jednostek budżetowych, agregacja oraz importowanie jednostkowych
sprawozdań do systemu finansowo-księgowego organu.
12. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości w księdze organu wraz z bieżącym
uzgadnianiem wszystkich kont księgowych.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje
o stażu pracy (CV);
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów
o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy;
4) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz 289) (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia);
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią
ogłoszenia);
6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne (wzór
oświadczenia pod treścią ogłoszenia);
7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia);
8) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór
kwestionariusza pod treścią ogłoszenia);
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku;
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko Podinspektora ds. księgowości
budżetowej w Urzędzie Gminy Konopiska, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst
mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm) (wzór oświadczenia pod
treścią ogłoszenia).
Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać
potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem. Zgodnie z ustawą
z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 672),
w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć
ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1) termin: do 31.08.2022 r. do godz. 12:00;
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Konopiskach, ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą na adres urzędu (liczy się termin wpływu
dokumentów), w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z numerem
telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Konopiska”.
Dodatkowe informacje:
1) aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
– I etap – kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności
i spełnienia wymagań formalnych;
– II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją
konkursową powołaną przez Wójta Gminy Konopiska;
3) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający
wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną;
4) informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca
zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Konopiskach.
Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Janik – Skarbnik gminy, tel. 34 328-20-57 w. 30

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

4 odpowiedzi na “Jest praca w urzędzie. Pensja to ok. 3300 zł miesięcznie!”

 1. Alll pisze:

  Troszkę dużo wymagań za taką śmieszną pensję

  12
  2
 2. Ciekawy pisze:

  Ciekawe dlaczego kolejny pracownik odchodzi z tego urzędu? Czy mają takie “sprawiedliwe wynagrodzenia ” czy taka “wspaniała atmosfera” tam panuje…?

  14
  0
  • Obywatel K pisze:

   pewnie i jedno i drugie! Ale wymagania, a zwłaszcza zakres obowiązków ogromny! czy tam wszystko ma zrobić ta jedna osoba?!to życzę powodzenia w szukaniu!

   12
   0
 3. mieszkaniec pisze:

  A ILE PŁACĄ ZA LEŻENIE i obżeranie się ciasteczkami do kawy ???

  10
  3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).