Gminny konkurs na pierniki świąteczne

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach organizuje konkurs na pierniki świąteczne. Prace można składać do 6 grudnia.

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Regulamin „Gminnego Konkursu Na Pierniki Świąteczne”:

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Gminny Konkurs Na Pierniki Świąteczne”. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.konopiska.pl
2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach, ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska (dalej „Organizator”).
3. Patronat :
 Wójt Gminy Konopiska
4. Celami Konkursu są:
a) popularyzacja dekoracyjnej twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych, poprzez rozwijanie umiejętności i wyobraźni w dekorowaniu wcześniej upieczonych pierników;
b) kształtowanie poczucia piękna;
c) popularyzacja i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych wiedzy na temat wypieków tradycyjnych i lokalnych;
d) kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kuchni regionalnej.

§ 2.
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych, Klubów, KGW, szkół itp. z terenu Gminy Konopiska.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być Grupy Uczestników np. dzieci i ich rodzice / opiekunowie prawni, osoby z jednego KGW, Klubu np. klubu seniora, klubu zainteresowań, podzieleni na następujące grupy:
 w kategorii I –pierniki pieczone i ozdabiane w domu przez dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych,
 w kategorii II – pierniki pieczone i ozdabiane w kole zainteresowań, klubie, szkolnej klasie itp.
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Grupę Uczestników wypieków spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs przez placówkę lub dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych, celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Wypieki nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów.
6. Każdy Grupa Uczestników może przekazać maksymalnie 5(słownie pięć) udekorowanych pierników.
7. Pierniki muszą być zapakowane w przeźroczyste opakowanie, np. w celofan.

§ 3.
Termin i warunki dostarczania prac Konkursowych
1. Praca Konkursowa powinna mieć trwale przyczepioną metryczkę, która zawiera dane tj.:
 w kategorii I – imię i nazwisko dziecka (wiek) oraz rodziców / opiekunów prawnych,
 w kategorii II – w przypadku Klubu, KGW(imię i nazwisko opiekuna merytorycznego pracy / instruktora / koordynatora zespołu konkursowego), w przypadku szkoły (imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna zespołu, imię i nazwisko uczestnika zespołu, klasa i wiek).
2. Wraz z opisaną pracą Konkursową należy przysłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia w tym oświadczenie (stanowi załącznik 1 i 2do niniejszego Regulaminu). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
3. Prace Konkursowe należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, najlepiej w pudełku, na adres:
 Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach, ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska,
 Gminna Hala Sportowa w Konopiskach ul. Sportowa 7a,42-274 Konopiska,
lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod tel. stacjonarnym (34) 344 19 33 w godz.8.00-16.00 lub tel.kom. 603 532 546 w godz. 08.00-18.00.
5. Termin dostarczania prac mija 6 grudnia 2022r.Decydująca jest data wpływu do Organizatora.
6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 4.
Ocena prac Konkursowych
1. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w każdej kategorii, przyzna nagrody i wyróżnienia.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: – zgodność z tematem,- estetyka, – pomysłowość.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu11 grudnia 2022 r. podczas Gminnych Stołów Bożonarodzeniowych w Konopiskach.
4. Wszystkie prace konkursowe będą zaprezentowane na wystawie podczas Gminnych Stołów Bożonarodzeniowych w Konopiskach.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych drukowanych lub elektronicznych materiałach promocyjnych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu i poinformowania jego Uczestników;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac;
c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).