Bez przetargu, bez podatku, bez czynszu, bez informacji – tak wydzierżawia się nieruchomości w gminie Konopiska

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas swojej kontroli, wykazała, że w gminie Konopiska wydzierżawiano nieruchomości bez przetargu. Zaniechano również pobierania większego czynszu oraz zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2019 r. zmieniono postanowienia umowy dzierżawy nieruchomości z 2 listopada 2012 r. zawartej na czas nieoznaczony w zakresie przedmiotu dzierżawy, bez zastosowania trybu przetargowego. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Nie sporządzono także i nie wywieszono wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, mając na uwadze art. 35 ww. ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Konopiska oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata ustalonymi przez Radę Gminy Konopiska uchwałą Nr 53/VI/03 z dnia 31 marca 2003 r., oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż trzy lata następuje w drodze przetargu. Zawierając w dniu 29 lipca 2019 r. aneks nr 3 do ww. umowy dokonano zmiany w zakresie powierzchni dzierżawionej nieruchomości, poprzez wpisanie do umowy w miejsce dzierżawionej części działki nr 2404/4 o pow. 2.0000 ha, wydzielonej z niej części działki nr 2404/8 o pow. 2.1980 ha. Wobec powyższego, aneksem nr 3 zwiększono przedmiot dzierżawy o 0,1980 ha.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, na wydzierżawienie nieruchomości ogłoszono przetarg nieograniczony w 2012 r. Aneks został podpisany w związku z dokonaniem podziału działki nr 2404/4, której część była objęta umową z 2012 r. Powstała z podziału działka nr 2404/8 odpowiada terenowi wydzierżawionemu umową z dnia 2.11.2012 r. W/w aneksem doprowadzono tylko do zgodności zapisów umowy z dnia 2 listopada 2012 r. dot. numeru działki i jej powierzchni (która to niezgodność była wynikiem geodezyjnego podziału działki). Działka nr 2404/8 stanowi ten sam teren co część działki nr 2404/4, która była przedmiotem umowy z dnia 2 listopada 2012 r. W związku z powyższym nie zachodziła konieczność podejmowana przez Radę Gminy Konopiska uchwały wyrażającej zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działki nr 2404/8.

Należy zauważyć, że ww. zmiana umowy nie dotyczyła sprostowania błędu w zakresie powierzchni dzierżawionej nieruchomości od dnia jej zawarcia tj. 2 listopada 2012 r. Konsekwentnie nie podjęto działań celem ustalenia czynszu dzierżawnego oraz zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w wyższej wysokości za okres sprzed obowiązywania ww. aneksu do umowy dzierżawy.

Wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2404/4 o łącznej pow. 2.0000 ha, potwierdzono także protokołami zdawczo-odbiorczymi stanowiącymi załączniki do umowy dzierżawy z dnia 2 listopada 2012 r. oraz załącznik do Aneksu nr 1 do ww. umowy z dnia 3 grudnia 2012 r., którymi odpowiednio przekazano do dzierżawy pow. 1.5000 ha, a następnie 0,5000 ha.
‒ W latach 2018 – 2020 przy oddaniu w najem/dzierżawę nieruchomości Gminy Konopiska, zaniechano zamieszczania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę na stronie internetowej Urzędu, oraz zamieszczania w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu ww. wykazów w siedzibie Urzędu, co wymagane było art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

W myśl art. 35 ust. 1b ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Powyższe dotyczyło:
– dzierżawy części działki nr 2404/4 o pow. 1,1000 ha w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2019 r. na podstawie kolejnych umów dzierżawy tj.: umowy z dnia 16 lipca 2018 r., umowy z dnia 27 grudnia 2018 r., umowy z dnia 25 kwietnia 2019 r.
– zawarcia w dniu 15 czerwca 2020 r. Aneksu nr 1 do umowy z dnia 13 lipca 2018 r. dzierżawy z części działki nr 2434/2 zawartej na okres od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r., którym zwiększono powierzchnię dzierżawionej nieruchomości do 1.700m2,
– zawarcia w dniu 9 listopada 2020 r. kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz części działki 1525/16 na okres od listopada 2020 r. do października 2022 r.

Zadania związane z oddawaniem w najem/dzierżawę nieruchomości gminnych należały do obowiązków Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Do czerwca 2020 r. pracownik zatrudniony był na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami i podlegał bezpośrednio Wójtowi Gminy Konopiska.

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Konopiska w zakresie:
– przygotowania i prowadzenia postępowań na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargowym, stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) i zasadami nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Konopiska oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata ustalonymi przez Radę Gminy Konopiska uchwałą Nr 53/VI/03 z dnia 31 marca 2003 r.,
– sporządzania i zamieszczania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę na stronie internetowej Urzędu, oraz zamieszczania informacji o wykazach w prasie lokalnej, stosownie do art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).Kategorie:

2 odpowiedzi na “Bez przetargu, bez podatku, bez czynszu, bez informacji – tak wydzierżawia się nieruchomości w gminie Konopiska”

 1. Z Hutek pisze:

  No brawo! A komu w tą dzierżawę i za co

  15
  0
 2. Obserwator pisze:

  Ciężko coś z tego bełkotu służbowego zrozumieć, ale…. jeśli to była wciąż ta sama pani Ania odpowiedzialna za gospodarkę nieruchomościami gminy,to się nie dziwię….

  3
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).