Albo to słabi urzędnicy, albo bardzo słaby wójt

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w wielu aspektach obnażyła sytuację w Urzędzie Gminy Konopiska. Wójt Jerzy Żurek jest uwielbiany przez urzędników, bowiem Ci  praktycznie nie muszą nic robić. Nikt ich nie kontroluje, co podnośni RIO.

RIO kontrolowało gminę m.in. w zakresie podatków lokalnych.

W latach 2016 – 2021 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez podatników podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano tych podatników do złożenia deklaracji, korekt deklaracji podatkowych i do wyjaśnienia przyczyn ich niezłożenia.

Zgodnie z art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Stosownie do art. 274a § 1 tej ustawy, organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku. W myśl art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Ponadto, organ podatkowy nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia u podatników kontroli podatkowej, o której mowa w art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przytoczonym przepisem, organy podatkowe pierwszej instancji mogą również przeprowadzić kontrolę podatkową u podatników. W myśl art. 281 § 2 ww. ustawy, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów.

Powyższe dotyczyło:
– dzierżawcy o nr karty kontowej 997, który w okresie od lipca 2016 r. do 31 maja 2019 r. dzierżawił od Gminy Konopiska na podstawie czterech kolejnych umów dzierżawy część działki nr 2404/4 o pow. 1,10 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej – zaplecza budowy autostrady.

W 2019 r. organ podatkowy po otrzymaniu informacji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy mobilnego węzła betoniarskiego przeznaczonego na potrzeby realizacji inwestycji drogowej zlokalizowanego m.in. na działce o nr 2404/4, wezwał podmiot do złożenia deklaracji na podatek na 2019 r. Do dnia kontroli podmiot nie złożył deklaracji na podatek od nieruchomości, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiszczał także na rzecz Gminy podatku od nieruchomości. Organ podatkowy nie wszczął dalszego postępowania podatkowego.

W czasie kontroli organ podatkowy wezwał ponownie podmiot do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2016 – 2019. W dniu 4 marca 2021 r. podmiot złożył deklaracje na podatek od nieruchomości za ww. okres wykazując do opodatkowania dzierżawioną część działki jako grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W dniu 4 marca 2021 r. podatnik uiścił podatek od nieruchomości za ww. okres w łącznej kwocie 23.463,00 zł.

– podatnika (osoby prawnej) o nr karty kontowej 121, który na podstawie umowy dzierżawy z dnia 2 listopada 2012 r., dzierżawił do lipca 2019 r. od Gminy Konopiska część działki nr 2404/2 o pow. 2.0000 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Aneksem nr 3 z dnia 29 lipca 2019 r. w związku z podziałem dzierżawionej działki o nr 2404/2 zmieniono powierzchnię dzierżawy do 2.1980 ha (po podziale działka nr 2404/8).

Podatnik do końca 2019 r. deklarował do opodatkowania jako grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w części dot. gruntów dzierżawionych od Gminy, grunty o powierzchni 2.000 m2, zamiast 2.0000 ha (stawka za m2 gruntu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej wynosiła w latach 2017 – 2018 – 0,75 zł/m2, w 2019 r. 0,77 zł/m2). Od 2020 r. zgodnie z umową zamiany www. nieruchomości, za grunt o pow. 2.1980 ha związany z działalnością gospodarczą podatek płaci osoba fizyczna o nr karty kontowej 6215.

Ponadto, ww. osoba prawna dzierżawiła pod działalność gospodarczą od Gminy Konopiska na podstawie umowy z dnia 3 października 2019 r. działkę o nr 2404/7 o pow. 1.4202 ha, której także nie deklarowano do opodatkowania.

Organ podatkowy nie wniósł uwag do składanych przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2017 – 2021, nie wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień ani korekt deklaracji za ww. okres, nie przeprowadził wystarczających czynności sprawdzających mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

– podatnika (osoby prawnej) o nr karty kontowej 43, który na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2018 r. dzierżawił od Gminy Konopiska na okres od 2 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. część działki nr 2434 o pow. 980 m2. Aneksem z dnia 15 czerwca 2020 r. rozszerzono zakres umowy dzierżawy o część działki nr 2434/2 o 720 m2. Podatnik w związku ze zmianą przedmiotu dzierżawy nie złożył korekty deklaracji na 2020 r., a w deklaracji na rok 2021 zadeklarował w zakresie dzierżawionych od Gminy nieruchomości powierzchnię 980 m2. Organ podatkowy do dnia kontroli nie wezwał podatnika do złożenia korekt deklaracji.

W trakcie kontroli, pismem z dnia 1 marca 2021 r. wezwano podatnika do złożenia korekt deklaracji w ww. zakresie za lata 2020 – 2021.

– podatnika (osoby prawnej) o nr karty kontowej 29, który w deklaracjach oraz korektach deklaracji na lata 2017 – 2019 nie wykazał do opodatkowania budowli, pomimo iż grunt wokół budynku wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej wybrukowano kostką betonową. Na podstawie danych pochodzących z ogólnodostępnej platformy internetowej ustalono, że na nieruchomości podatnika znajdował się grunt wybrukowany kostką. Zgodnie z zawiadomieniem z ewidencji gruntów z dnia 23 maja 2019 r. podatnik zbył nieruchomość w maju 2019 r.

Podmiot został wezwany w dniu 23 lutego 2021 r. do złożenia informacji podatkowej. Do dnia zakończenia kontroli, podatnik nie złożył ww. informacji.

– podatnik nr karty kontowej 6062, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. – nabycie nieruchomości od podatnika nr 29 na podstawie aktu notarialnego z maja 2019 r., nie wykazał do opodatkowania budowli, pomimo iż grunt wokół budynku wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej wybrukowano kostką betonową. Na podstawie danych pochodzących z ogólnodostępnej platformy internetowej ustalono, że na nieruchomości podatnika znajdował się grunt wybrukowany kostką.

Podmiot został wezwany w dniu 24 lutego 2021 r. do złożenia informacji podatkowej. Do dnia zakończenia kontroli, podatnik nie złożył ww. informacji.

– podatnik o nr karty kontowej 5430 oraz podatnik o nr karty kontowej nr 1796 – osoby fizyczne, które zgodnie z dokumentacją podatkową zadeklarowały do opodatkowania i opłacały podatek za tą samą nieruchomość – budynek mieszkalny. Pracownicy wyjaśnili, iż w związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących podwójnego opodatkowania budynku mieszkalnego, w trakcie kontroli wezwano strony do złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadania z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości należały do pracowników ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Jadwiga Janik – Skarbnik Gminy Konopiska.

Wniosek nr 5
Wszcząć w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) postępowanie podatkowe w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania za lata 2017 – 2021 wobec podatnika o numerze karty kontowej 121, oraz podjąć dalsze działania celem prawidłowego opodatkowania nieruchomości należących do podatników o nr kart kontowych 43, 29, 6062, 5430, 1796, mając na uwadze art. 272 pkt 3, art. 274a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 2 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Wniosek nr 6
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansów Urzędu Gminy Konopiska w zakresie dokonywania czynności sprawdzających informacje podatkowe oraz deklaracje podatkowe, stosownie do art. 272 pkt 3, art. 274a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) w związku z wymogami przepisów art. 1a ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

11 odpowiedzi na “Albo to słabi urzędnicy, albo bardzo słaby wójt”

 1. Mieszkaniec pisze:

  To są jaja w tym naszym urzędzie. A urzędnicy są jacy są wójt wiadomo nic nie wie nic nie widzi i niewiele potrafi. Taki urząd w Konopiskach bardzo tolerujących się ludzi !

  16
  0
 2. Z Hutek pisze:

  A Baldyga krzyczy,że gminę trzeba ratować a tu już nie ma czego ratować. Brak słów

  16
  0
  • Obywatel pisze:

   Tak krzyczy ?
   Ciekawe dlaczego, może czuje i wie, że już nie da się kręcić więcej “lodów” na terenie gminy, skończyło się “koryto” w Hutkach i w gminie, pora wiać Edwardzie, paszoł won kmiocie, może w Zduńskiej Woli potrzebują takich jak Ty.

   15
   0
 3. Nikoś Dyzma pisze:

  Powtórzę jeszcze raz, i co Im zrobicie, organy kontrolne- Rada Gminy i jej komisje + RIO Katowice z Wojewodą na czele i co? Wszystko gra panie prezesie, to tylko malutkie niedopełnienia czy zaniechania obowiązków, czy jakoś tak. W prywatnej firmie to nie do pomyślenia. Ale to nie prywatna firma, to władza a władzy wolno więcej.

  12
  1
  • Obywatel pisze:

   Nikoś, a co Ty z tym robieniem im cokolwiek, albo referendum, albo czekać na wybory i wtedy pokazać co Ci ludzie znaczą, a póki co niech dalej “rządzą”, widocznie mieszkańcy muszą całkiem dostać po dupie i po kieszeni, to wtedy może się otrząsną.
   Tak od lat jest ustawiona władza w tej “wolnej od komuchów Polsce”, od 30 lat, koryto jest jedno, tylko świnie przy nim się zmieniają, wszystkie głodne.
   Począwszy od poziomu gminy, poprzez powiat i dalej, tak trwa to poklepywanie się po plecach i ustawanie pod kogoś, nepotyzm jest siłą którą napędza pazerność ludzi i tyle w temacie

   10
   0
 4. Mysliciel pisze:

  A ja myślę że sprawy zaszły za daleko i nasze i niedługo to wszystko pindolnie Ci co powinni zostać skazani zostaną ci którzy mają odejść odejdą a potem tylko lepiej

  8
  0
 5. rodzina pisze:

  Urzędnicy przerzucani jak worki kartofli między stanowiskami , dzisiaj tu, a jutro tam -a co:-)

  8
  1
 6. Nikoś Dyzma pisze:

  Obywatel, to już n-ta z kolei recydywa w braku nadzoru, ileż razy można upominać i pouczać?

  8
  0
 7. Obserwator pisze:

  a jak przyjdą wybory znów wybierzecie miernotę która będzie głośniej krzyczeć! A podatki? to chyba też podlega pani pomyłkowe? czyli wiecznie mylącej się pani skarbnik?

  8
  0
 8. widz pisze:

  Jest konkurs na kierownika Referatu , przyjdźcie i róbta ten porzadek : https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=448&x=72&y=16

  3
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).