GOPS w Konopiskach poszukuje pracownika

Uwaga Mieszkańcy gminy Konopiska. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo).

I. Kandydat na w/w. stanowiska zobowiązany jest:

a. posiadać obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c. posiadać następujące kwalifikacje:
– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub – wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
f. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
g. kandydat powinien posiadać:
– znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– znajomość ustawy o pomocy społecznej,
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
– znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

II. Wymagania dodatkowe-pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
· doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
· umiejętność pracy zespołowej,
· umiejętność organizacji pracy,
· dyspozycyjność,
· kreatywność,
· dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,
· odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
· odporność na stres,
· prawo jazdy kategorii B.

III. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%:

W miesiącu sierpniu 2016 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IV. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba – umowa o pracę na czas zastępstwa;
miejsce świadczenia pracy: praca wykonywana będzie na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem ;
praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godzin tygodniowo);
praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł tak że wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Konopiska.

V. Zakres zadań

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a. CV,
b. list motywacyjny,
c. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
f. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
g. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.
Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta rodziny – umowa na zastępstwo” należy składać do 10 października 2016 do godziny 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1 , 42-274 Konopiska, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają telefonicznie informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej.

Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom za pośrednictwem poczty.

Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie, uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Dodatkowe informacje: tel. 34 3283 559 lub 34 3282030Kategorie:

3 odpowiedzi na “GOPS w Konopiskach poszukuje pracownika”

 1. Izolbu pisze:

  jaka tam moze byc pensja??

  0
  0
  • ja pisze:

   A kto Ci odpowie? To zależy od gminy, miasta…. doświadczenia itd przecież jest napisane więcej informacji pod nr tel 343282030….. W warszawie asystent rodziny zarabia nawet ok 3 tys wiadomo ze Konopiska to nie warszawa. W czestochowie średnio asystent zarabia od 1400 zl do 2200..

   0
   0
 2. Znawca pisze:

  Ktoś musi cały miesiąc harowac ciężko i otrzyma tyle co emeryt będący jednocześnie na etacie rzecznika wójta, który nie umie paru zdan poprawnie powiedzieć! To ma być dobrze w gminie Konopiska !

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).