GOPS szuka pracowników

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje dwóch nowych pracowników. Pierwszy ma być koordynatorem projektu pt. Placówka Wsparcia Dziennego Promyk, drugi zaś wychowawcą w placówce Wsparcia Dziennego Promyk. Z uwagi na to, że nie są to pełne etaty, płaca nie będzie najwyższa, ale zawsze.

ogłoszenie o pracę:

· koordynatora projektu pt. Placówka Wsparcia Dziennego Promyk – wymiar etatu 1/4 od dnia 2 sierpnia 2016 r.
· wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk – wymiar etatu 1/2 od dnia 1 września 2016 r.

I. Kandydat na w/w. stanowiska zobowiązany jest:
a. posiadać obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c. posiadać następujące kwalifikacje:

– ukończone studia wyższe:
· na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
· na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

– lub wykształcenie średnie i udokumentowany, co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
f. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
g. kandydat powinien posiadać:
– znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– znajomość ustawy o pomocy społecznej,
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
– znajomość specyfiki pracy w placówce wsparcia dziennego,
– znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

II. Wymagania dodatkowe-pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
– doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
– umiejętność pracy zespołowej,
– umiejętność organizacji pracy,
– dyspozycyjność,
– kreatywność,
– dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,
– odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
– odporność na stres,

III. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%:

W miesiącu czerwcu 2016 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IV. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
– w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba – umowa o pracę na czas określony;
– miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach – Placówka Wsparcia Dziennego Promyk Konopiska ul. Sportowa 7a oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, Konopiska ul. Lipowa 1;
– wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu – od 2 sierpnia 2016 1/4 etatu, od 1 września 2016 -3/4 etatu, w tym 1/4 etatu na stanowisku koordynatora projektu, a 1/2 etatu na stanowisku wychowawcy;

V Zakres zadań:

na stanowisku koordynatora projektu (1/4 etatu):
· nadzór nad przebiegiem rekrutacji uczestników projektu;
· przygotowanie sal placówki do zajęć;
· zakup materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby realizacji projektu;
· zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu;
· zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
· współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia;
· umieszczanie informacji o projekcie na stronie www.konopiska.pl i w prasie lokalnej „Pasma”;
· nadzorowanie, aby projekt przebiegał zgodnie z harmonogramem i budżetem;
· prowadzenie dokumentacji projektu i jej archiwizowanie;
· sprawozdawczość dotycząca placówki;

na stanowisku wychowawcy (1/2 etatu):
· organizacja pracy w świetlicy;
· rekrutacja wychowanków placówki;
· rekrutacja rodziców na zajęcia dla rodziców;
· pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji;
· prowadzenie karty pobytu wychowanka;
· opieka nad dziećmi podczas dowozu na zajęcia;
· prowadzenie zajęć tematycznych;
· utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną wychowanka;
· utrzymywanie kontaktów z nauczycielami wychowanków, asystentem rodziny, kuratorami; zawodowymi i społecznymi, policją, sądami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
· dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;
· tworzenie sprzyjających warunków do rozwijania uzdolnień wychowanków;
· współuczestniczenie w życiu kulturalnym placówki, organizowanie imprez i spotkań;

VI Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a. CV,
b. list motywacyjny,
c. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
f. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
g. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.
Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „oferta pracy na konkurs OR.1101.2.2016” należy składać do 29 lipca 2016 do godziny 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1 , 42-274 Konopiska, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają telefonicznie informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej. Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom za pośrednictwem poczty. Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie, uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Dodatkowe informacje: tel. 34 3283 559 lub 34 3282030.Kategorie:

2 odpowiedzi na “GOPS szuka pracowników”

 1. Dawidosu pisze:

  wszystko pewnie ustawione

  0
  0
 2. Alina pisze:

  Po co te cyrki urządzać z naborami pracowników. I znów okaże się ,że najlepszą jest kumosia po sąsiedzku wójta. Wszystko co ten człowiek robi to jeden falsz,poczawszy od kampanii wyborczej na wójta ten gostek wypisywal kłamstwa ,że jest v,-ce prezesem spółki u kolesia. W KRS -ie nie istniało nazwisko obecnego wójta jakoby byl w tamtym czasie zatrudniony na stanowisku ww.w tej firmie.Klamstwem daleko się nie zajdzie!!! Mamy dosyć takiego wójta. WOJT MUSI ODEJŚĆ !!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).