Jest praca w Urzędzie Gminy Konopiska!

Urząd Gminy Konopiska poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. księgowości podatkowej. Praca na pełny etat od 18 stycznia 2021 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Miejsce pracy: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
Stanowisko: ds. księgowości podatkowej
Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia od 18.01.2021r.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie średnie lub wyższe;
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;
6. Znajomość ustawy – Ordynacja podatkowa; Ustawy o finansach publicznych; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o rachunkowości; Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
7. Preferowane doświadczenie w administracji samorządowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych.
2. Prowadzenie kart nieruchomości osób prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.
3. Ustalanie i prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych wraz z zarachowaniem tych wpłat.
4. Księgowanie należności, wystawianie upomnień i decyzji określających wysokość zaległości z tytułu prowadzonych spraw podatkowych.
5. Windykacja zaległości w zakresie prowadzonych podatków oraz dokonywanie przerachowań i zwrotów należności budżetowych.
6. Prowadzenie rejestru podań podatników w sprawach umorzeń, ulg, rozłożenia na raty itp. oraz przygotowywanie decyzji Wójta w tym zakresie.
7. Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie opłat lokalnych – opłaty adiacenckiej i planistycznej wraz windykacją tych opłat.
8. Księgowość analityczna w zakresie czynszów najmu i czynszów mieszkaniowych, refaktur, ogródków działkowych, służebności oraz windykacja w tym zakresie.
9. Ustalanie i sporządzanie danych do okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu prowadzonych zagadnień, w tym przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych dotyczących podatków osób prawnych i środków transportu osób prawnych i fizycznych w zakresie:
– skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy,
– skutków udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych),
– skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczonych za okres sprawozdawczy.
10. Przeprowadzanie postępowania podatkowego w sprawach złożonych wniosków o pomoc publiczną dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
11. Obsługa w zakresie podatku akcyzowego: wnioskowanie o środki, przyjmowanie i weryfikacja wniosków podatników, przygotowywanie list do wypłaty oraz rozliczanie dotacji.
12. Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie i rybołówstwie w zakresie ulg i zwolnień podatkowych osób prawnych i podatku akcyzowego.
13. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości dla osób prawnych w zakresie prowadzonych spraw.
14. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie swojego działania.
15. Przygotowywanie materiałów i informacji na potrzeby Radnych i przełożonych w zakresie swojego działania.
16. Prowadzenie korespondencji wg potrzeb w zakresie swojego działania.
17. Ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki.
18. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV);
List motywacyjny;
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
Kserokopie dokumentów potwierdzających staż, o ile kandydat posiada;
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty);
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy w Konopiskach, w terminie 15 stycznia 2021 r. do godz. 10.00.

Informacje pozostałe:
Decyzja o wyborze kandydata zostanie podjęta po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Janik – Skarbnik gminy, tel. 34 328-20-57 w. 30

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Jest praca w Urzędzie Gminy Konopiska!”

  1. Święty Mikołaj pisze:

    zakres czynności tego pracownika ogromny! to jakiś omnibus! wymaganie znajomobści przepisów też ogromne! To musi być baaardzo wysokie wynagrodzenie?

    3
    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).