Gmina Konopiska ogłosiła konkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

W styczniu nowym dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach została Zdzisława Szydłowska. Dziewięć miesięcy później gmina ogłasza konkurs na to stanowisko.

Umowa ma zostać podpisana na pięć lat.

Ogłoszenie w tej sprawie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

Wymiar etatu: pełny etat
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat
Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach ul. Sportowa 1

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata i sposób ich dokumentowania
1) Wymagania niezbędne (formalne):
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe, preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie
bibliotekarstwa a także doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz
w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku ds. działalności kulturalnej,
d) co najmniej 5 letni staż pracy,
e) kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1440)
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
g) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną
opinią.

2) Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
a) kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Konopiskach oraz reprezentowanie
jednostki na zewnątrz,
b) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
c) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
d) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
e) sprawowanie obowiązków bibliotekarza,
f) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
g) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
h) sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.

3) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy
o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy
prawo zamówień publicznych, KP,
b) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
c) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym z dotacji
Unii Europejskiej,
d) dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu zarządzania
instytucjami kultury)
e) umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach kultury oraz w urzędach
organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku bibliotekarz znające obowiązujące
przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych.

4) Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Konopiskach,
b) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) autorska pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach ze szczególnym
uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (uwzględniającą zakres programowy,
organizacyjny i finansowy),
e) kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (potwierdzone przez
kandydata za zgodność z oryginałem),
g) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń (potwierdzone przez kandydata za
zgodność z oryginałem),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1440 z późn. zmianami),
j) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
k) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
l) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
m) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach. Wzór stanowi załącznik Nr. 1 do ogłoszenia.

2. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu :
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach” do dnia 26
Id: 591DABF3-978F-45FF-99C1-5FC73B6668E9. Podpisany Strona 2
października 2020 roku do godz.15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5,
kancelaria lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
2) W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które
wpłyną do urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta
Gminy Konopiska.

W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 14 dni po upływie terminu
składania ofert.

Informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach, w tym jej planów finansowych i rzeczowych, oraz inne ogólne informacje na temat
działalności instytucji kultury, zostaną udostępnione na wniosek drogą mailową.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach .Kategorie:

2 odpowiedzi na “Gmina Konopiska ogłosiła konkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach”

  1. Zosia pisze:

    Strasznie dopracowany ten nabor… tym razem chyba jest silny kandydat niemniej jednak ludzi kształconych w gminie nie brakuje. Zachęcam do złożenia aplikacji

    5
    2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).