Urząd szuka pracownika. Duże wymagania, niska pensja

Urząd Gminy Konopiska poszukuje kolejnego pracownika. Tym razem podinspektora ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej. Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 , dobowy wymiar czasu pracy – 8 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godz., wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28–go każdego miesiąca. Pensja z pewnością w okolicy najniższej krajowej. Chętni?

Wymagania poniżej.

I. Stanowisko pracy:
Podinspektor ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej

Warunki pracy: pełny etat, miejsce pracy Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 , dobowy wymiar czasu pracy – 8 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godz., wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 28 –go każdego miesiąca.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
6. Umiejętność obsługi komputera a w szczególności pakietu MS Office Word, Excel
7. Dobra znajomość przepisów z zakresu :
1) ustawy prawo przedsiębiorców,
2) kodeksu postępowania administracyjnego,
3) ustawy o samorządzie gminnym,
4) ustawy o informacji publicznej,
5) ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
6) przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
8. Nieposzlakowana opinia.
9. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z mieszkańcami.

III. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe magisterskie
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1.W zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej m.in.:
1)Współpraca z Ministerstwem Gospodarki w celu przekazywania danych o podmiotach gospodarczych do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez:
– realizację zadań w zakresie przyjmowania, przesyłania i niszczenia wniosków o wpis, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– udzielanie informacji o przedsiębiorcach z historii zbioru ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez Wójta przed przekazaniem wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także o podmiotach wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku.
– koordynowanie realizacji spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem elektronicznego punktu kontaktowego,
2) wykonywanie innych prac zleconych organowi gminy związanych z prowadzeniem CEIDG.
2. W zakresie obsługi kancelarii i informacji publicznej m.in.:
1)zapewnienie klientom właściwej informacji o załatwianych sprawach w urzędzie oraz obowiązujących procedurach w załatwianiu spraw wraz z niezbędnymi formularzami i drukami,
2) przyjmowanie i elektroniczna rejestracja korespondencji wpływającej do urzędu( w tym SEKAP, e-PUAP) oraz przekazywanie jej do referatów po akceptacji Wójta, jak również wysyłanie korespondencji z urzędu,
3) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów,
4) wywieszanie na tablicy ogłoszeń pism urzędowych kierowanych do publicznego ogłoszenia,
5) sprawy związane z doręczeniem zastępczym,
6) udzielanie informacji publicznej nie przydzielonej innym referatom,
7)bieżące monitorowanie informacji udzielanych w BIP pod względem aktualności i poprawności,
8)przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.
3.W zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy m.in.:
a) bieżące monitorowanie konkursów ogłaszanych przez PUP i pisanie wniosków,
b) współpraca z GOPS w zakresie prac społecznie użytecznych.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (cv),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy,
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (kopie świadectw pracy),
6) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,
9) klauzula zgody (dostępna w załączniku do ogłoszenia)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: “Nabór na stanowisko podinspektora ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej ” w terminie do dnia 25.01.2019r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.konopiska.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej urzędu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Dokumentacja nadesłana przez kandydatów nie wyłonionych w wyniku naboru po okresie 6-ciu miesięcy od ogłoszenia wyników zostanie zniszczona. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv, oświadczenia, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

3 odpowiedzi na “Urząd szuka pracownika. Duże wymagania, niska pensja”

 1. Obywatel pisze:

  No, wymagań sporo, ciekawe czy na zastępcę wójta też była taka rozpiska.

  7
  0
 2. z Hutek pisze:

  Przydałby się taki urzednik w gminie fakt wszystko w tym temacie nie wyszło
  Mam nadzieje ze nie potrzebny jest koziol ofiary który zajmie się oczyszczalnia przemysłowa w Hutkch. Szambo na całej lini

  4
  1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).